Step1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 购买行会
进入游戏中的“商店——其他”,选择“行会”,点击“买”。
Step2 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 设立行会
点击购买后,将弹出如左所示的对话框,此时请输入你要建立的行会名字、宣言,并选择行会徽标,完毕后点击OK,即可完成行会的建立。